آناتومی چرخ و بلبرینگ | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

آناتومی چرخ و بلبرینگ اسکیت

توجه داشته باشید این آناتومی در مورد اسکیتهای سه چرخ و اسکیتهای چهار چرخ صدق میکند و هم برای اسکیتهای دختران و هم برای اسکیتهای پسران تفاوتی در این استاندارد قائل نشده است. حتی اسکیتهای سطح مقدماتی و حرفه ای نیز در این موضوع تفاوتی ندارند. فقط قطر چرخ اسکیت هست که در مراحل مختلف متفاوت است.